Tutustumisopinnot

Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan (OT) opintosuunnan, sisältäen Sensoriverkkojen (SV) moduulin, tutustumiskurssina on TIEA3000 Johdatus sulautettuihin järjestelmiin (3 - 4 op) -kurssi. Tutustumiskurssin tarkoituksesta ja sisällöistä löydät lisää tästä ohjevideosta.

HUOM! Tarvittaessa tutustuja voidaan ohjata hänelle mahdollisesti paremmin soveltuvalle kurssille opetustarjonnastamme.

Aikataulu

Vuonna 2023 tutustumiskurssi TIEA3000 Johdatus sulautettuihin järjestelmiin (3 - 4 op) järjestetään heti kevään ja syksyn yhteishakujen päättymisen jälkeen eli 15.9. - 5.11.2023. ja 28.3. - 31.5.2024.

TIEA3000 Johdatus sulautettuihin järjestelmiin, 3 - 4 op

Esitiedot: Kurssin suorittaminen edellyttää perustietämystä ohjelmoinnista (joku ohjelmointikurssi, esim. ITKP102 Ohjelmointi 1).

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva älykkäistä sulautetuista laitteista, niiden tekniikasta ja sovelluksista. Opiskelija osaa ohjelmoida sulautettua laitteistoa ja kontrolloida sen avulla erilaisia aktuaattoreita. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisia sulautettuja ratkaisuja reaalimaailman ongelman ratkaisemiseksi ja hyödyntää sulautettuja ratkaisuja opetuksen yhteydessä.

Sisältö: Kurssilla annetaan opiskelijoille perustiedot ja taidot liittyen sulautettuihin järjestelmiin ja niiden ohjelmointiin. Tarkemmin kurssilla perehdytään Arduino-alustaan, sen sensoreihin ja aktuaattoreihin. Kurssi voidaan suorittaa 3-4 op:n laajuisena, riippuen tehtyjen harjoitustehtävien määrästä.

Suoritustavat: Kurssiin sisältyy videoluentoja, oppimispäiväkirjan laatiminen ja harjoitustehtäviä, joiden yhteydessä opiskelijat tekevät erilaisia Arduino-sovelluksia ja tutustuvat sulautettuihin ratkaisuihin. Kurssin laajuus riippuu suoritettujen harjoitustehtävien määrästä.

Arviointiperusteet: Hyväksytty suoritus edellyttää harjoitustehtävien palauttamista ja hyväksyttyä suorittamista. Tehtävät pisteytetään ja näistä saatu pistemäärä määrittää kurssin arvosanan.

Oppimateriaalit: Videoluennot, kirjallinen oppimateriaali (mm. oppimistehtävät) kurssin työtilassa Open LMS -oppimisympäristössä.

Aikataulu: Syksyn 2023 yhteishaussa kurssi on suoritettava 8.11.2023 mennessä.

Tutustumikursseille ilmoittautumisen löydät Haku-sivuiltamme.