22.08.2023

YMPYRÄ

YMPYRÄ – Pienet äänentallentimet sopivat petolintukartoituksen tueksi

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki
Kuva: Sten Vikström
Kuva: Sten Vikström

Ympyrä-hankkeessa on tutkittu pienten äänentallennuslaitteiden soveltuvuutta petolintukartoitukseen. Tutkimus tehtiin yhteistyössä paikallisen petolintukartoittaja Jani Ylikankaan kanssa, joka suoritti tutkimuksen maastokäynnit. Petolinnuista tutkimuslajiksi valittiin huuhkaja linnun selkeästi tunnistettavan äänen perusteella. Perinteisesti petolintukartoitusta tehdään iltaisin ja öisin sopivissa maastoissa liikkuen ja kuunnellen. Tässä tutkimuksessa äänentallentimien avulla pyrittiin saamaan aiempaa kattavampaa ja vertailukelpoisempaa petolintuseurantaa maastokäyntien tueksi.

Tutkimuslaitteistona kaksi erilaista äänentallenninta

Tutkimuksessa käytettiin Ympyrä-hankkeen viittä AudioMoth- äänentallennuslaitetta ja yhtä Wildlife Acousticsin Song Meter Mini -laitetta. AudioMoth on kustannustehokas pienikokoinen äänityslaite, jolla on laaja äänitystaajuus ultraääniin asti. Wildlife Acousticsin Song Meter Mini on selkeästi arvokkaampi monipuolinen luontoäänityslaite. Laitteet olivat maastossa viidessä eri pisteessä kahden viikon ajan maaliskuussa nauhoittaen ääntä yön ajan. Tavoite oli kokeilla laitteiden kykyä tallentaa petolintujen ääntä tunnetuilla reviireillä, verrata kuuluvuutta toiselle reviirille ja vertailla äänen tallentuvuutta laitteilla saman aikaisesti ihmisen tekemän havainnon kanssa, jolloin linnun etäisyyttä laitteesta voidaan verrata tallennuksen laatuun.

Pieni AudioMoth -äänentallennin ja isompi Wildlife Acousticsin tallennin.

Olosuhteet heikensivät tutkimuksen suoritusta

Vuosi 2023 oli heikko soidinvuosi huuhkajalle ja ilmat olivat tutkimusjaksolla kylmät. AudioMoth- laitteiden paristot kestivät vain noin viikon, jonka jälkeen laitteet eivät olleet tehneet tallennuksia. Tallentimiin oli kuitenkin tallentunut huuhkajan soidinääntelyä kolmessa eri tutkimuspisteessä, jotka todennettiin asutuiksi reviireiksi myös mastokäynnein. Petolintukartoittaja ei kuullut huuhkajan ääntelyä kertaakaan tutkimuspisteillä tutkimusjakson aikana, minkä vuoksi laitteiden etäisyyskuuluvuutta ei voitu tarkastella. Missään pisteessä tallentimet eivät olleet tallentaneet viereisen reviirin huuhkajan ääntelyä.

Tallentimien kantamat osoittautuivat erilaisiksi

Yhdessä tutkimuspisteessä oli niin AudioMoth- kuin Wildlife Acoustics- laitteet. Tässä pisteessä huuhkajan ääntely kuului vain Wildlife Acousticsin laitteella. Myöskään samalta alueelta löytyneen helmipöllön ääntely ei ollut tallentunut AudioMothille, vaikka se kuului isommalla laiteella. Myöhemmin laitteilla tehtiin vielä lyhyempiä tallennuksia eri kohteissa, jotka tukivat havaintoa laitteiden erilaisesta kantamasta. AudioMoth toimi kartoituksessa, jos laite oli tarpeeksi lähellä lintua. Teiden läheisyydessä äänentallennusta haittasi liikenteen melu, joka vaimeni vasta aamuyöstä.

Tutkimusta tarvitaan lisää

Tutkimustuloksena voidaan todeta, että äänentallennuslaitteilla voidaan tukea petolintukartoitusta. Tutkimuksessa saatiin tallennettua huuhkajien ääntelyjä, jotka olisivat jääneet havaitsematta perinteisin menetelmin, vaikka reviirit olisikin voitu tunnistaa pelkin maastokäynnein. Sivutuotteena samat tallennukset antavat tietoa myös muiden lajien esiintymisestä. Pienempien AudioMoth-laitteiden kantama ja paristojen kesto ei ole yhtä hyvä kuin suuremman Wildlife Acousticsin laitteen. Silti äänentallennuslaitteiden käyttö tukee vahvasti kartoitusta ja antaa tietoa siltä ajalta, kun ihminen ei ole maastossa. Huuhkajan heikosta soidinvuodesta johtuen laitteiden käytön sopivuutta kartoituksessa olisi syytä tutkia lisää. Tutkimuksessa saatiin arvokasta käyttökokemusta äänentallennuslaitteista erilaisissa olosuhteissa ja uusia ideoita niiden hyödyntämiseksi petolintukartoituksessa jatkossa.

Kokonaisuudessa Jani Ylikankaan tutkimusraportin voit lukea alla olevasta tiedostosta.

Tiedostot

Lisätiedot

Timo Hongell, projektipäällikkö
Mira Hästbacka, koordinaattori