Maisterivalinta

Opintopolkusi kulku tietojenkäsittelytieteen maisteriksi riippuu siitä, mitä opintoja olet suorittanut aikaisemmin. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa voit suorittaa koko maisterintutkinnon alusta alkaen, mikäli et ole aiemmin opiskellut tietotekniikkaa lainkaan.

Hakukelpoisuus

Olet hakukelpoinen, jos olet suorittanut tai suorittamassa joko alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon. Tutkinnon on oltava myönnetty ja mahdollisten sen lisäksi suoritettujen opintojen on oltava valmiit siten, että niitä koskevat liitteet on mahdollista toimittaa kevään yhteishaussa n. 31.5. mennessä ja syksyn yhteishaussa n. 8.11. mennessä (päivä tarkentuu haun yhteydessä). Ulkomailla suoritetun tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tulee olla tunnustettu osa asianomaisen maan virallista kansallista koulutusjärjestelmää.

Tarkemmat edellytykset valituksi tulemiselle kerrotaan kohdassa: "Valintakriteerit".

Lisäksi sinulta edellytetään suomen kielen taidon osoittamista. Suomen kielen taidon osoittamisen tavat ovat nähtävillä tällä Jyväskylän yliopiston hakemisen ohjesivulla.

Hakijalle ei myönnetä uudelleen samaa tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta, joka hänellä jo on Jyväskylän yliopistossa.

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, lue tietoa hakemisesta tältä Jyväskylän yliopiston hakemisen ohjesivulta kohdasta Korkeakoulukelpoisuuden todistaminen poikkeustilanteessa.

Valintakriteerit

Seuraavien ehtojen on täytyttävä valintakelpoisuuteen:

 1. Riittävä aiempi tietotekninen osaaminen
 2. Aiemman tutkinnon arvosana
 3. Tutustumiskurssin suorittaminen

Kevään yhteishaussa ehtojen on täytyttävä n. 31.5. mennessä ja syksyn yhteishaussa n. 8.11. mennessä (päivä tarkentuu haun yhteydessä). Kaikki ehdot täyttävät hakijat valitaan!

HUOM! Mikäli joku ehdoista ei täyty, voit täydentää opintojasi ja hakea koulutukseen myöhemmin. Opiskelijahaku on joka kevät ja syksy!

1. Tietojenkäsittelyalan osaaminen

Valituksi voi tulla hakija, jolla on suoritettuna jokin korkeakoulutasoinen tutkinto ja suoritettuna tietotekniikan tai tietojenkäsittelyalan korkeakoulutasoisia opintoja seuraavasti:

 • 60 op muualla suoritettuja tietojenkäsittelyalan opintoja sisältäen ohjelmoinnin perusteet TAI
 • 25 op it-tiedekunnassa suoritettuja tietotekniikan tai tietojenkäsittelyalan opintoja tai vastaavia alla olevan mukaisesti:
  • Suoritettuna seuraavat 15 - 16 op
   • ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet (3 op) tai ITKP101 Tietokone- ja tietoverkot työvälineenä (2 op)
   • ITKP1011 Web-julkaiseminen (2 op)
   • ITKP102 Ohjelmointi 1 (6 op)
   • ITKP104 Tietoverkot (5 op)
  • Suoritettuna 9 - 10 op alla listatuista kursseista
   • TIEA3000 Johdatus sulautettuihin järjestelmiin (3 - 4 op)
   • ITKA203 Käyttöjärjestelmät (5 op)
   • ITKA201 Algoritmit 1 (4 op)
   • TIEA211 Algoritmit 2 (4 op)
   • TIEA1130 Oliosuuntautunut suunnittelu ja -ohjelmointi (3 - 5 op)
   • ITKA2004 Tietokannat ja tiedonhallinta (5 op) tai ITKA204 Tietokannat ja tiedonhallinnan perusteet (5 op)
   • TIEP111 Ohjelmointi 2 (8 op)
   • TIEA341 Funktio-ohjelmointi 1 (3 - 5 op)
   • TIEA2120 Web-käyttöliittymien ohjelmointi (5 op)
   • TIEA2080 Web-palvelinohjelmointi (5 op)
   • TIEA311 Tietokonegrafiikan perusteet (5 op)
   • TIEP112 Ohjelmointi 2, C++ (1 op)
   • TIEP113 Ohjelmointi 2, JSP (1 op)
   • TIEP116 Java ja tietokannat (1 op)

Yllä mainitut kurssit voi suorittaa erillisellä opinto-oikeudella IT-tiedekuntaan (https://www.jyu.fi/fi/tule-opiskelemaan/taydenna-osaamistasi/it-tiedekunnan-jatkuvan-oppimisen-opinnot) tai Jyväskylän avoimen yliopistoon (https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/tieavoinjyu/) kurssista riippuen.

2. Arvosanavaatimus

Hakijan aiemman korkeakoulututkinnon opinnot tulee olla suoritettuina seuraavasti:

 • yliopistotutkinnon pääaineopintojen arvosana on vähintään hyvä (3/5) TAI
 • muun aiemmin suoritetun tutkinnon (esim. AMK) kaikkien opintosuoritusten arvosanojen keskiarvon tulee olla vähintään 3,2/5.

Hakijan keskiarvoa korottavasti huomioidaan tulevaan maisterin tutkintoon sisältyvien tietojenkäsittelytieteen oppiaineen perus-, aine- tai syventävätasoisten opintojen suorittaminen etukäteen siten, että jokaisesta jo suoritetusta opintopisteestä hyvitetään 0,05 pistettä.

HUOM! Tarvittavien opintojen määrä ei lisäänny, ainoastaan varsinainen opiskelijavalinta siirtyy mahdollisesti myöhemmäksi. Esimerkiksi, jos aiemman tutkinnon keskiarvo on 2,2 tulee hakijan suorittaa ennen varsinaista valintaa (3,2 - 2,2)/0,05 = 20 op.

3. Tutustumiskurssi

Lisäksi ennen valintaa tulee suorittaa hyväksytysti jokin ennalta sovittu tutustumiskurssi, jonka tulee olla maisterin tutkintoa tukeva kurssi.

HUOM! Opiskelijan on mahdollista saada tietotekniikan aineenopettajan pätevyys, mikäli hänellä on suoritettuna opettajan pedagogiset opinnot (60 op) tai niitä vastaavat opinnot tai hänellä on voimassa oleva opinto-oikeus suorittaa opettajan pedagogiset opinnot (60 op). (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986).

Mitä, jos et ole vielä suorittanut korkeakoulututkintoa?

Mikäli sinulla ei ole korkeakoulututkintoa vielä, hakeudut opiskelemaan kandidaatin tutkintoa suoraan Jyväskylän yliopistoon yhteishaussa. Kandidaatin tutkinnon suoritettua opintoja voi jatkaa Kokkolan yliopistokeskuksessa Tietojenkäsittelytieteen maisterikoulutuksessa. Lisätietoja saat Jukalta.