Laatua etäopiskeluun

Euroopan unionin osarahoittama 2023 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokkolan kaupunki

Etäopetukseen liittyvät haasteet ja hyvät puolet ovat nousseet esiin, kun etäopetuksen ratkaisuja on viime vuosina sovellettu monenlaisissa koulutusympäristöissä. Tunnistettuja kehityskohteita ovat mm. opetuksen interaktiivisuus ja taitoja kehittävien harjoitusten toteuttaminen autenttisia aineistoja käyttäen. Virtuaalisessa ympäristössä kertyvää opiskeludataa voidaan lisäksi hyödyntää paljon nykyistä tehokkaammin jatkojalostamalla dataa eri tarpeisiin.

Tavoitteet tiivistetysti:

  • Opetuksen interaktiivisuuden kehittäminen
  • Taitoja kehittävien, autenttisiin ympäristöihin linkittyvien harjoitusten toteuttaminen
  • Virtuaalisen opiskelun kerryttämän datan jatkojalostaminen ja monipuolisempi hyödyntäminen
  • Tiedon levittäminen hankkeessa kehitetyistä/pilotoiduista ratkaisuista

Etenkin asynkronisessa, videoihin perustuvassa etäopetuksessa interaktiivisuus on haasteellista toteuttaa. Asynkronisessa opiskelussa interaktiota voidaan lisätä etenkin opiskelijan ja oppimateriaalin välille erilaisten aktiviteettien, kuten kyselyjen tai minitenttien avulla, joita voitaisiin sijoittaa luentovideoiden yhteyteen. Hanke luo teknologioiden avulla interaktiivisuutta lisääviä ratkaisuja etäopetuksen yhteyteen. Ratkaisut ovat hyödynnettävissä minkä tahansa etäopetusratkaisun yhteydessä, jossa opiskelijan ja oppimateriaalin välinen interaktiivisuus on tarpeen. Kehitettävät interaktiivisuuden ratkaisut tekevät opiskelusta ohjatumpaa. Ne auttavat jäsentämään ja jaksottamaan opiskelua ja auttavat opiskelijaa ja opettajaa ymmärtämään osaamisen tason. Ratkaisut ovat sovellettavissa koulutusorganisaatioiden järjestämän koulutuksen lisäksi myös yritysten järjestämiin koulutuksiin. Kehitystyössä huomioidaankin myös yrityskoulutuksessa esiin nousseita tarpeita ja pilotoidaan ratkaisuja niiden yhteydessä. Virtuaalisessa koulutuksessa taitoja voidaan kehittää esim. erilaisten etänä toteutettavien harjoitusten ja etälaboratorioiden avulla. Olisi hyödyllistä, jos näissä käytettävä data olisi todellisista ympäristöistä kerättyä. Hankkeessa tehtävä etälaboratorioiden kehitystyö tuottaa data-alustan, johon kertyy monista erilaisista toimintaympäristöistä reaaliaikaista todellisen maailman mittausdataa. Data-alusta tarjoaa käyttöliittymät ja rajapinnat, joiden avulla dataa voidaan hyödyntää opetuksessa. Näin opetus on konkreettisempaa ja entistä paremmin reaalimaailmaan kytköksissä. Tämä lisää merkittävästi koulutuksen laatua. Data-alusta mahdollistaa myös avoimen datan tarjoamisen koulutusorganisaatioiden ja esim. tutkimusryhmien käyttöön.


Virtuaalisessa ympäristössä kertyvää dataa jalostamalla sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi koulutuksen kehittämisessä. Hankkeessa virtuaalisen opiskelun tuottama data muutetaan analytiikan avulla visuaalisiksi raporttinäkymiksi, joista hyötyvät sekä koulutuksen järjestäjä, että opiskelijat. Koulutuksen järjestäjä saa datan avulla ennustavan mallin opinnoissa suoriutumisesta ja tukea opetuksen kehittämiseen. Opiskelija puolestaan tulee paremmin tietoiseksi opintojensa etenemisestä suhteutettuna omiin suunnitelmiin ja siitä, miten omat opiskelukäytänteet vaikuttavat opiskelumenestykseen. Parantunut interaktiivisuus ja informaatio omasta opiskelusta tekee koulutuksesta myös heikommin itseohjautuvuustaidoin varustetuille opiskelijoille soveltuvaa. Näin koulutus soveltuu yhä useammille. Hankkeen tulokset tarjoavat seuraavan kehitysaskeleen etäopetuksen kehityksessä sekä koulutusorganisaatioille, että sisäistä- ja asiakaskoulutusta järjestäville yrityksille. Hanke nostaa koulutuksen laatua ja tekee opiskelusta mielekkäämpää ja tuloksellisempaa. Näin koulutuksen tarjoajan toiminnasta tulee entistä kilpailukykyisempää. Kehitysympäristönä toimiva IoT-alan koulutus on yhteiskunnallisesti merkittävä ja suuren potentiaalin omaava kasvuala, joka kärsii jatkuvasta työvoimapulasta. Koulutuksen antama IoT-alan osaaminen on lisäksi keskeisessä roolissa useiden alojen digitalisaatioon liittyvässä kehityksessä.

Hankkeen projektipäällikkö

Tuomo Härmänmaa, projektitutkija

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
436A

Hankkeen vastaava johtaja

Ismo Hakala, professori

Informaatioteknologian yksikönjohtaja

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
418

Sanna Laine, projektitutkija

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
438

Jari Luomala, projektitutkija

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
432B
Euroopan unionin osarahoittama 2023 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokkolan kaupunki