HATTU - Hankkeesta tuotteeksi

Euroopan unionin osarahoittama 2023 Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki

Vuosikymmenien hanketoiminnan myötä on syntynyt paljon kokemuksia liittyen siihen, miten hankkeita voitaisiin parantaa varsinkin tuotoksen osalta. Usein digitaalisissa TKI-hankkeissa tulokset jäävät Proof-of-Concept (PoC)/pilotointi-tasolle, vaikka varsinkin Keski-Pohjanmaan aluetta hyödyttäisi tuotteiden ja ideoiden vieminen pidemmälle. Proof of concept on termi, jota käytetään kuvaamaan prosessia, jossa idean tai konseptin toimivuutta testataan käytännössä pienimuotoisen kokeilun avulla. Proof of conceptin tavoitteena on todistaa, että idea tai konsepti on toteuttamiskelpoinen ja että sillä on mahdollisuuksia menestyä markkinoilla. Proof of conceptin jälkeen voidaan siirtyä konseptin jatkojalostukseen ja kaupallistamiseen.

Hankkeiden vaatimat toimenpiteet ja työpaketit toteutuvat hankkeissa tyypillisesti suunnitelmien mukaan, mutta kun olisi mahdollisuus saada synnytettyä hyvinvointia alueelle esimerkiksi kaupallistamalla hankkeen tuotteita, tätä ei voidakaan enää jatkaa hanketoiminnan puitteessa. HATTU-hankkeen tavoitteena on kehittää testattu avoin toimintamalli, joka tullaan ottamaan käyttöön toteuttajan tulevissa hankkeissa ja annetaan käyttöön alueilla oleville muille koulutuslaitoksille, yrittäjille ja yrityksille. Kehitettävän toimintamallin avulla voidaan edistää TKI-toimintaa Keski-Pohjanmaan alueella, jotta alue voi pysyä kärkimaakuntana Suomessa ja EU:ssa tuoden kestävää kehitystä, digitaalisaatiota, hyvinvointia ja innovaatioedellytyksiä uusien yritysten sekä uusien työpaikkojen syntymiselle.

HATTU-hankkeessa keskitytään siihen miten voidaan varmistaa, että hankkeissa PoC/pilotointi-tasolle jääviä tuotoksia voidaan edistää eteenpäin seuraaviin vaiheisiin kuten tuotteiden kaupallistamiseen. Näin voidaan taata paremmin, että hankkeisiin rahoittajan laittamat investoinnit tuottavat pitkäaikaisen näkyvän tuloksen ja mahdollistaa näin uusien tuotteiden, uusien työpaikkojen, ja uusien yritysten syntymisen alueelle. Käytännössä tavoitteena on muodostaa toimintamalli, jolla paremmin turvataan hankkeiden jälkeisen tuotoksen onnistumisen pienentämällä kuilua hankkeiden pilotoinnin ja kaupallisen tuotteistamisen välillä. Vaikka tuotteistaminen tapahtuu hanketoiminnan jälkeen, toimintamallin ajatuksena on nostaa esiin sellaisia osa-alueita, jotka tulisi ottaa huomioon jo TKI-hankkeiden toiminnan aikana.

HATTU-hankkeen avulla valjastetaan tutkimusorganisaatioiden pitkän kehittämistyön ja karttuneen tieteellisen osaamisen hyötykäyttöön siten, että pystymme tuottamaan uusia innovaatioedellytyksiä, tukea uudistuvaa liiketoimintaa, tuotteiden kehittämistä ja kaupallistamista PoC tasolta valmiiksi tuotteiksi. Näin HATTU-hanke parantaa Keski-Pohjanmaan aluetaloutta, tarjoaa uusia yritysmahdollisuuksia ja kehittää kuntien elinkeinoelämää. HATTU-hankkeen tavoitteena on myöskin edistää digitaalisaatiota siten, että tuotteita, palveluja ja tuotantomenetelmiä parannetaan uusilla digitaalisilla ratkaisuilla ja toimintamalleilla. Tulokset jotka syntyvät tästä hankkeesta tullaan avoimesti jakamaan Keski-Pohjanmaan hanketoimijoiden käyttöön.

TAVOITTEET

  • Kartoittaa hankkeiden Proof-of-Conceptin jälkeiset osa-alueet, jotka ovat merkityksellisiä PoC kaupallistamisessa ja jatkojalostuksessa. Tämä tarkoittaa kaikkien tärkeiden osa-alueiden selvittämistä, jotta voidaan kehittää toimintamalli-prototyyppi, joka sisältää kaikki selvitetyt osa-alueet ja joka varmistaa paremman tuloksen, tuotoksen ja kaupallistamisen.
  • Pilotoida kehitetty toimintamalli 1-2 TKI-hankkeissa syntyneellä PoC-vaiheen tuotteella.
  • Hienosäätää toimintamallia piloteista saatavan palautteen perusteella.
  • Sisällyttää toimintamalli tuleviin toteuttajan hankkeisiin, jotta voidaan varmistaa tulevien hankkeiden jälkeinen tuotos ja tulos.
  • Tiedottaa aktiivisesti hankkeen edistymisestä ja tuloksista.

TULOKSET

  • Kartoitus tuotteen Proof-of-Conceptin jälkeisistä osa-alueista on valmis ja kattava- Selvitys kaikista osa-alueista, joilla on merkitystä tuotteiden kaupallistamisprosessissa on valmistunut ja esitetty hankkeen sidosryhmille
  • Toimintamallin prototyyppi on rakennettu ja sisältää kaikki hankkeessa selvitetyt osa-alueet. Toimintamallin prototyyppi on testattu ja se on osoittanut paremman tuloksen, tuotoksen ja kaupallistamisen mahdollisuudet kuin alkuperäinen Proof-of-Concept
  • Toimintamalli on pilotoitu yhdellä Yliopistokeskuksen PoC-tuotteella ja yhdellä alueella toimivan yrityksen PoC-tuotteella.Pilotoiminen on osoittanut, että toimintamalli auttaa hankkeissa syntyvien tuotteiden kaupallistamista ja että se toimii käytännössä.
  • Toimintamalli on hienosäädetty ja viimeistelty palautteen perusteella. MVP-versio toimintamallista on valmis ja voidaan sisällyttää tuleviin hankkeisiin. Toimintamalli on testattu uudelleen ja osoittautunut tehokkaaksi ja käyttökelpoiseksi. Toimintamallin mukainen avoin ja julkinen tuotteistamisen työkalu julkaistu.
  • Aktiivinen tiedotus hankkeen sidosryhmille varmistaa hankkeessa syntyneen osaamisen siirtymisen toteuttajaa laajemmalle yritysten ja TKI-organisaatioiden käyttöön.

Hankkeen projektipäällikkö

Mika Alanko, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero

Hankkeen vastaava johtaja

Ismo Hakala, professori

Informaatioteknologian yksikönjohtaja

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
418

Jukka Määttälä, yliopistonopettaja

Informaatioteknologia, opetus ja ohjaus, tutkimus, hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
411B

Veli-Matti Tornikoski, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
433A

Jenni Yrjänä, sovellussuunnittelija

Sähköposti
Euroopan unionin osarahoittama 2023 Keski-Pohjanmaan liitto Kokkolan kaupunki