YMPYRÄ

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Kokkolan kaupunki

Ympyrä-hankkeessa luodaan Keski-Pohjanmaalle yritysten ympäristövaikutusten älykkään arvioinnin osaamiskeskittymä, joka yhdistää kokonaisvaltaisesti ympäristöekosysteemin ympärillä toimivat tahot; teollisuus-, kaivos- ja pk-yritykset, konsultit, sekä ympäristön tilaa valvovat viranomaiset kehittämään yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden kanssa yritysten toimintaympäristön vaikutusten seurantaan ja arviointiin uusia digitaalisia, älykkäitä ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Kehittämällä toimintaympäristön ja ympäristövaikutusten seurantaa digitalisaation ja tekoälyn avulla, voidaan vastata yritysten ympäristöhaasteisiin ja parantaa tätä kautta yritysten toimintaedellytyksiä ja näin tukea maakunnan selviytymistä COVID-19 vaikutuksista.

Osaamiskeskittymä yhdistää uudella tavalla eri osaamisalueita (digitalisaatio, ympäristöteknologia, ympäristöosaaminen, mittausteknologiat) yritysten toiminnan kannalta keskeisen toimintaympäristön vaikutusten seurannan näkökulmasta. Kun kaikki osaamiskeskittymän osapuolet tuovat keskittymään omaa osaamistansa, syntyy synergian ansiosta täysin uudenlaista tietämystä ja osaamista, jonka avulla voidaan vastata ympäristövelvoitteisiin aiempaa kustannustehokkaammin ja monipuolisemmin. Tuloksena yritykset voivat paremmin toteuttaa toimintaansa, niin että toiminta ja sen vaikutukset täyttävät ympäristöviranomaisten vaatimukset.

Digitalisuutta ja tekoälyä hyödyntävät ratkaisut kannustavat ja auttavat hankkeen kohderyhmänä toimivia teollisuus-, kaivos- ja pk-yrityksiä, sekä ympäristön tilaa valvovia viranomaisia uudistamaan toimintatapojaan. Hanke kasvattaa yritysten kilpailukykyä lisäämällä uusien kustannus- ja energiatehokkaampien sekä rikkaampaa tietoa tuottavien digitaalisten ratkaisujen käyttöä ja tukee samalla yritysten liiketoimintaedellytyksiä, esimerkiksi antamalla tietoa ympäristön tilasta investointipäätösten tueksi.

Hankkeella on merkittäviä tuloksia myös vihreän siirtymän näkökulmasta. Hanke edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristövaikutusten hallintaa. Hankkeen ratkaisut vähentävät toimintaympäristön seurannan energiankulutusta sekä hiilidioksidipäästöjä sekä käytettävien teknologioiden, että niiden päälle rakentuvien toimintatapojen ja palveluiden osalta. Uudet mittaratkaisut ovat nykyisiin manuaalisiin mittalaitteisiin verrattuna monikymmen-, jopa monisatakertaisesti kertaisesti vähemmän energiaa kuluttavia ja näiden teknologioiden päälle rakentuvat käytänteet edellyttävät esimerkiksi huomattavasti vähemmän maastokäyntejä ja vähentävät niistä johtuvaa liikennesuoritteiden määrää. Hanke myös nostaa uusiutuvien energialähteiden osuutta ympäristöekosysteemien mittaamiseen tarkoitettujen laitteiden energiatuotannossa.

Hankkeella luodaan valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. Uudet kehitettävät ratkaisut mahdollistavat esimerkiksi t&k-toimintaa uusien tuotteiden, prosessien sekä palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Tekoälyn ja IoT:n soveltaminen kokonaisvaltaisesti ympäristöliiketoiminnan yhteydessä tukee myös sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä uusien ympäristömittauspalveluiden kehittymistä. Hankkeessa tehtävät pilotit pyritään toteuttamaan avoimen lisenssipolitiikan alla. Näin päästään mahdollisimman helposti ja nopeasti tulosten tuotteistettavuuden pariin, jos sille nähdään edellytyksiä. Erityisesti mahdollisuuksia avataan uudenlaisille mittauspalveluille, jotka ovat monistettavissa joka puolelle Suomea ja jopa koko maailmaa. Kaupallistamisen edellytykset selvitetään yhteistyöllä osaamiskeskittymän kanssa pilottien kautta. Pilottien kautta on löydettävissä uusia kerättyyn ja jalostettuun dataan perustuvia (mm. tekoälyä hyödyntäviä) palveluliiketoiminnan malleja ympäristöosaamisen alalle.

Hankkeessa syntyvän osaamiskeskittymän yhteistyössä kehittämät mittausratkaisut ja niiden päälle rakennetut käytänteet ovat yleistettävissä huomattavasti hankkeen pilotointikohteita laajemmalle. Hankkeen tulosten vaikuttavuutta arvioitaessa on syytä huomioida vaikutusten laajuus, hankkeen toiminnan uudistaessa koko ympäristömittauksen, sekä yleisemminkin toimintaympäristöjen mittaamisen toimintakenttää ja käytäntöjä. Hankkeessa kehitettävät ratkaisut kokonaisuudessaan muuttavat nykymuotoisia toimintatapoja ja palveluita informaatiorikkaammiksi, reaaliaikaisemmiksi, kustannustehokkaammiksi ja vähemmän energiaa kuluttaviksi.

Hanke toteuttaa alueellisen korona-exit raportin linjauksia, kuin myös Keski-Pohjanmaan alueen keskeisiä strategioita (mm. maakuntastrategia ja älykkään erikoistumisen strategia). Lisäksi hankevalmistelussa on huomioitu Kokkolan kaupungin ekosysteemisopimus. Hankkeen toiminta liittyy myös keskeisesti useisiin merkittäviin digitaalisiin innovaatiokeskittymiin, joissa hankkeen toteuttaja on mukana.

Hankkeen toteutusaika 1.4.2021-31.12.2023 ja kokonaisbudjetti 430 895€.

Tavoitteet tiivistetysti:

 • Luoda Keski-Pohjanmaalle osaamiskeskittymä, joka yhdistää kokonaisvaltaisesti ympäristöekosysteemin ympärillä toimivat tahot; teollisuus-, kaivos- ja pk-yritykset, konsultit, ympäristön tilaa valvovat viranomaiset sekä tutkimusorganisaatiot
  • Luoda osaamiskeskittymälle pysyvä toimintamalli
 • Parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, lisäämällä digitalisaation ja tekoälyn tuomia energiatehokkaita ratkaisuja toimintaympäristön seurantaan
  • Tukea maakunnan selviytymistä COVID-19 vaikutuksista
 • Tukea uuden digitaalisen teknologian käyttöönottoa sekä pilotoida uusia vähemmän ympäristöä kuormittavia ja energiatehokkaita teknologioita ja ratkaisuja yritysten ja yhteistyökumppaneiden tarpeista lähtien
 • Todentaa uusien ratkaisujen toimivuutta sekä arvioida niiden energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä edistäviä vaikutuksia
 • Kartoittaa kokonaisvaltaiseen ympäristöekosysteemien seurantaan liittyviä haasteita ja tarpeita Keski-Pohjanmaalla digitalisaation näkökulmasta
 • Tukea älykästä erikoistumista yhdistämällä yliopistokeskuksen IoT-osaamisen ja yhteistyökumppanien osaamisen
 • Tukea ja viedä eteenpäin maakunnan energiatehokkuuteen liittyvää t&k-toimintaa uusien mittaamiseen kehitettävien tuotteiden ja prosessien sekä uusien palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi

Hankkeen tulokset tiivistetysti:

 • Syntyy osaamiskeskittymä toimintaympäristöön liittyvien mittausten alalle
  • Saadaan uutta tietoa digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuuksista ympäristön seurannassa.
  • Tuetaan älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita (digitalisaatio, ympäristöteknologia, ympäristöosaaminen, mittausteknologiat)
  • Osaamiskeskittymä, joka on elinkelpoinen myös hankkeen jälkeen
 • Yritysten, tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden sekä korkeakoulujen väliset yhteydet ja synergiat kehittyvät (ympäristöosaaminen, IoT-osaaminen)
 • Alueen teollisuus-, kaivos- ja pk-yritykset saavat digitaalisuuteen perustuvia kustannustehokkaampia ja rikkaampaa informaatiota antavia ratkaisuja ympäristöseurannan tarpeisiin
  • Yritykset voivat paremmin toteuttaa toimintaansa, niin että se täyttää ympäristöviranomaisten vaatimukset.
  • Liiketoimintaedellytykset paranevat
  • Tukee maakunnan selviytymistä COVID19 vaikutuksista
 • Tuetaan vihreää siirtymää
  • Luodaan uusia energiatehokkaita ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäviä ratkaisuja ympäristön seurantaan.
  • Uusien ratkaisuiden käyttöönoton sekä toimintatapamuutosten seurauksena ympäristöekosysteemien mittaamiseen liittyvien palvelujen energiankulutus vähenee
 • Luodaan valmiuksia uusien ympäristöosaamista tehostavien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen.

Hankkeen projektipäällikkö

Timo Hongell, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
434

Hankkeen vastaava johtaja

Ismo Hakala, professori

Informaatioteknologian yksikönjohtaja

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
418

Ilkka Kivelä, projektipäällikkö

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
434

Rony Leppänen, projektitutkija

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti

Mira Hästbacka, koordinaattori

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
437
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 EAKR Kokkolan kaupunki