WinIT

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokkolan kaupunki esr1

Women in IT (WinIT) -hankkeen tavoitteena on lisätä ICT-alan korkeakoulutuksen houkuttelevuutta naisten näkökulmasta. EU:n tasolla naisten hallussa on vain 15% ICT-alan työpaikoista. Naisten lisääntynyt osallistuminen teknologia-alaan ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalitaloudessa edistäisi talouskasvua ja laajempaa sosiaalista kehitystä. Digitalisaatio ohjaa yhteiskuntaa yhä enemmän, joten on tärkeää, että eri sukupuolet ovat sitä yhdessä kehittämässä ja siitä hyötymässä. Hankkeen toimenpiteitä pilotoidaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ICT-alan korkeakoulutuksen yhteydessä. Monilta osin hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja ratkaisut ovat kuitenkin yleistettävissä.

Tavoitteet

  • Selvittää, miksi naiset hakeutuvat ICT-alalle. Näin tunnistetaan ICT-alan houkuttelevuustekijöitä naisten näkökulmasta ja toisaalta pyritään ymmärtämään miksi alaa ei valita.
  • Tehdä kehityksen kohteena olevasta ICT-alan korkeakoulutuksesta houkuttelevampi naisopiskelijoiden näkökulmasta ja saada näin alalle entistä enemmän potentiaalisia opiskelijoita. Tässä yhteydessä ICT-alan houkuttelevuutta pyritään lisäämään yleisemminkin.
  • Saada tietoa ja kehitysajatuksia pilotoinnin kohteena olevan ICT-alan koulutuksen sukupuolineutraalisuudesta. Näin pyritään parantamaan naisopiskelijoiden edellytyksiä edetä opinnoissaan ja valmistua hyvin arvosanoin tavoiteaikataulussa. Saatua informaatiota tarkastellaan myös yleistettävyyden näkökulmasta.
  • Muodostaa rakenteet ja käytänteet koulutuksen sukupuolenmukaisen soveltuvuuden jatkuvalle arvioinnille.

Tulokset

  • Hankkeen tuloksena ICT-alan korkeakoulutuksen markkinointi ja sen kautta imago muuttuu siten, että koulutus on naisten näkökulmasta kiinnostavampaa. Tietoisuus naisten mahdollisuuksista ICT-alan työmarkkinoilla kasvaa. Potentiaalisten naisopiskelijoiden on hankkeen ansiosta helpompi tunnistaa moninaiset ICT-alan sovelluskohteet ja alan soveltuvuus myös naistyöntekijöille. Konkreettisena hankkeen tuloksena syntyy tiedotus- ja viestintämateriaalia naisten houkuttelemiseksi teknologia-alalle.
  • Hankkeen tuloksena saadaan tietoa ICT-alan korkeakoulutuksen soveltuvuudesta eri sukupuolille. Tulokset ohjaavat huomioimaan eri sukupuolten tarpeet koulutuksen kehittämisessä. Tätä kautta saavutetaan naisille paremmat mahdollisuudet edetä opinnoissaan ja saavuttaa hyviä oppimistuloksia.
  • Välillisenä hankkeen tuloksena ICT-alan yritykset saavat enemmän osaavaa työvoimaa, kun käytössä on suurempi osuus työvoimapotentiaalista.

Hankkeen projektipäällikkö

Sanna Laine, projektitutkija

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
438

Hankkeen vastaava johtaja

Ulla-Maija Målquist, projektisuunnittelija

Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Sähköposti

Ismo Hakala, professori

Informaatioteknologian yksikönjohtaja

Sähköposti
Puhelinnumero
Huone
418
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kokkolan kaupunki esr1