25.10.2019

DUDE

ICT-alan yritysten ajatuksia rekrytoinnista ja osaamistarpeista selvitettiin DUDE-hankkeessa

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toteutti DUDE-hankkeen yhteydessä yrityskyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa alueen ICT-alan merkittävimpien työnantajien näkemyksiä siitä, mikä heille on tärkeää rekrytointivaiheessa ja minkälaista yleistä osaamista yritykset rekrytoitavilta työntekijöiltä odottavat. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä alueen koulutuksia vastaamaan entistä paremmin yritysten tarpeisiin. Kysely antaa myös informaatiota DUDE-hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden tueksi.

Alustavien tulosten mukaan rekrytointitilanteessa erityisen tärkeää on osaaminen ja etenkin sen esille tuonti. Tutkinnon rooli ei korostunut etenkään kaikissa työtehtävissä. Oman osaamisen osoittaminen koettiin haastavaksi varsinkin, kun täytyy osoittaa ohjelmointiosaamista. Rekrytointitilanteissa korostuikin portfolion tärkeys. Tärkeitä rekrytoinnin kannalta olivat myös hakijan asenne ja yli vuoden mittainen työkokemus. Yleisistä osaamisalueista yritykset näyttävät arvostavan etenkin tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja.